Contacta'ns gratuïtament al 900 899 199

Condicions generals de contractació de prestació de serveis

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

Última actualització: febrer de 2022

1. OBJECTE DE CONTRACTE

El present contracte, establert entre el CLIENT, dades recollides a l’apartat Titular del Contracte (d’ara endavant CLIENT) i CITTEC, S.L (Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya), amb C.I.F B64 70 40 91 i domicili fiscal a C/ Sant Antoni Abad, 5 baixos, 08242 Manresa i inscrita en el Registre d’Operadors de Xarxa i Serveis de Comunicacions Electròniques de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (d’ara endavant, SOOMFIBRA), es compromet a proporcionar al CLIENT connexió d’internet d’alta velocitat, des de l’emplaçament del CLIENT, fins al CPD de SOOMFIBRA i, en cas de disposar de telefonia, es compromet a oferir el servei de telefonia fixa i mòbil.

2. OBLIGACIONS DE SOOMFIBRA

SOOMFIBRA assumeix enfront del CLIENT les següents obligacions com a prestador del servei:

a) Prestar el servei de forma continuada d’acord amb les característiques tècniques i compromisos de qualitat establers.

b) Informar el CLIENT, amb l’antelació possible, de qualsevol eventualitat coneguda per SOOMFIBRA que pugui afectar a la normal prestació del servei.

c) Facilitar al CLIENT tots els aclariments que sol·liciti amb relació a les condicions del servei, facturació i altres aspectes rellevants del present contracte.

2. OBLIGACIONS DEL CLIENT

El CLIENT té l’obligació davant de SOOMFIBRA de:

a) Complir les obligacions de pagament en els termes establerts. El CLIENT no quedarà exonerat de pagar en cas què, el servei hagi estat fet servir per persones no autoritzades per aquest.

b) Complir amb les instruccions que SOOMFIBRA transmeti en relació amb el servei.

c) Que el lloc on es porti a terme la instal·lació de l’equip per a la prestació del servei, reuneixi les condicions mediambientals, d’alimentació elèctrica i tècniques precises, de manera que l’equipament pugui funcionar dins dels límits normals d’operació. A Aquests efectes, el CLIENT s’obliga a assenyalar la ubicació de l’equip i l’estesa de cablejat.

d) Facilitar a SOOMFIBRA, tota aquella informació que, segons els criteris de SOOMFIBRA, sigui rellevant, per a solucionar qualsevol tipus d’incidència relativa a la prestació del servei.

e) Utilitzar el servei, única i exclusivament, en el local o dependència en el qual ha estat instal·lat per SOOMFIBRA, quedant absolutament prohibit derivar la prestació del servei cap a qualsevol altre local o dependència. El CLIENT serà responsable de qualsevol utilització del servei la instal·lació de la qual no hagi estat realitzada pels operaris de SOOMFIBRA.

f) No revendre, compartir, distribuir o comercialitzar totalment o parcialment, en qualsevol forma a tercers, el servei prestat per SOOMFIBRA. La prestació del servei és d’ús exclusiu per al CLIENT i el seu àmbit queda restringit al domicili d’instal·lació.

g) Fer un ús correcte del servei, evitant qualsevol forma de violació dels drets a tercers.

h) El CLIENT s’obliga a guardar i custodiar degudament les claus d’accés i/o contrasenyes que li siguin facilitades per SOOMFIBRA. El CLIENT serà l’únic responsable dels danys, despeses per l’ús del servei de tercers i conseqüències que se’n poguessin derivar.

i) El CLIENT es compromet a facilitar l’accés del personal de SOOMFIBRA a l’edifici on es trobi la connexió, als efectes d’instal·lació, manteniment o retirada, si escau, de les instal·lacions per cancel·lació del servei.

4. DURADA DEL CONTRACTE

El present contracte no entrarà en vigor fins que s’hagin complert les següents condicions:

a) Comprovació i conformitat per part de SOOMFIBRA de la viabilitat tècnica per la prestació del servei amb els nivells de qualitat adequats.

b) Realització de la instal·lació per part de l’operador corresponent.

c) Signatura del contracte per part del CLIENT.
La durada del servei coincidirà amb la periodicitat dels pagaments amb una permanència subjecta a tres (3) mesos, i el servei serà automàticament renovable per períodes d’igual durada, llevat que el client notifiqui el contrari (informació a l’apartat 20. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE).

Aquest contracte podrà ser rescindit, unilateralment, per qualsevol de les dues parts per la seva mera voluntat amb un preavís d’UN (1) MES, un cop transcorregut el període mínim o el període pactat de permanència.

5. PERÍODE DE PROVA

Hom estipula un període de prova de quinze (15) dies a partir de la primera activació del servei al CLIENT per part de SOOMFIBRA.
Durant aquests quinze (15) dies, el CLIENT té dret a la recessió unilateral del contracte de prestació de serveis en cas de no està conforme amb la qualitat o prestació d’aquest. La notificació d’aquesta recessió ha de ser feta pel CLIENT dintre dels quinze (15) dies naturals següents a la data d’activació i pels canals que aquest contracte estipula en la clàusula 29.
En el cas de desistir del servei, el CLIENT té dret a la devolució de qualsevol import que ja hagi abonat a SOOMFIBRA un cop que els operaris de SOOMFIBRA hagin retirat els equips instal·lats en la ubicació del CLIENT i s’hagi comprovat el bon estat d’aquests.

6. TARIFES

S’estipulen les següents condicions relacionades amb les tarifes de prestació de serveis, tant pel subministrament de connectivitat d’internet com pel servei de telefonia fixa i mòbil:

a) SOOMFIBRA cobrarà al client, per la prestació dels serveis contractats, les tarifes que en cada moment SOOMFIBRA tingui vigents per la modalitat contractada en la seva oferta comercial

b) que es trobarà disponible a www.soomfibra.cat, i a les quals el client s’acull en el present contracte.

c) Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos aplicables (21% IVA), es troben desglossades en funció dels serveis contractats. Qualsevol modificació en les tarifes, per part de SOOMFIBRA, hauran de ser comunicades al CLIENT, com a mínim, amb trenta (30) dies d’antelació a la data d’entrada en vigor. El CLIENT tindrà un mes per l’acceptació de l’actualització de tarifes. Passat aquest termini, i sense comunicació del CLIENT, s’entendrà que el client l’ha acceptat i es farà efectiva al mes següent.

d) La modificació de les tarifes donarà dret al CLIENT a resoldre el contracte. Es procedirà a donar-lo de baixa i SOOMFIBRA no tindrà dret a cobrar cap mena de penalització, sempre que, el client ja hagi complert el termini mínim estipulat en el present contracte (apartat 4).

e) En cas què, el CLIENT no accepti l’actualització de tarifes i rescindeixi del contracte dins del període de permanència pactat, la penalització aplicable serà la que el contracta estipula a l’apartat 20.

 

7. FACTURACIÓ I FORMES DE PAGAMENT

S’estipulen les següents condicions relacionades amb la facturació i les formes de pagament de SOOMFIBRA:

a) SOOMFIBRA facturarà al CLIENT el primer dia hàbil de cada mes.

b) SOOMFIBRA cobrarà, entre el dia 10 i el 15, tots els conceptes corresponents al servei prestat, de forma mensual i a mes vençut, és a dir, el CLIENT abonarà la factura dels serveis prestats durant el mes anterior.

c) L’import de la primera quota mensual serà proporcional als dies que el servei hagi estat efectivament activat.

d) La contractació del servei comporta l’acceptació, per part del CLIENT, de rebre la corresponent factura en format PDF via correu electrònic al que el CLIENT hagi facilitat durant el procés de contractació dels serveis.

e) La forma de pagament es realitzarà amb un rebut domiciliat al compte bancari del CLIENT per l’import total de la factura, de forma mensual. Aquest compte bancari serà el que hagi facilitat el CLIENT durant el procés de contractació. En si mateix, el CLIENT signarà un document SEPA per l’acceptació de domiciliació d’aquest rebut

f) Si en qualsevol cas, el rebut bancari és retornat per l’entitat bancària del CLIENT, SOOMFIBRA notificarà al client, mitjançant un SMS al número de mòbil de contacte facilitat pel CLIENT, del deute pendent amb SOOMFIBRA. Es carregarà un import de 7,26€ extres al deute, corresponent a les despeses bancàries efectuades per l’entitat bancària del CLIENT. El CLIENT tindrà deu (10) dies naturals per abonar l’import total del deute des del dia de la notificació. En cas de no fer-ho, es procedirà a la suspensió temporal del servei fins a la liquidació total del deute.

g) La suspensió temporal del servei per impagament no dona dret al CLIENT a sol·licitar la recessió del contracte, ni a demanar l’abonament de la part proporcional de la facturació pels dies no gaudits durant la suspensió esmentada.

h) El CLIENT disposarà de tres (3) vies diferents per abonar l’import del deute:
– OFICINES DE SOOMFIBRA: El CLIENT abonarà l’import total del deute, de forma efectiva, i amb el càrrec de despeses.
– PANELL DE CLIENT: El CLIENT abonarà l’import total del deute, efectuant un pagament amb targeta de dèbit o crèdit, a través del panell de clients. Podrà accedir al mateix a través de https://soomfibra.cat/panell-de-clients-2/ i fent servir les credencials d’accés facilitades per SOOMFIBRA.
– TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: El CLIENT abonarà l’import total del deute, a través de transferència bancària, al número de compte bancari facilitat per SOOMFIBRA al mateix CLIENT.

8. PRESTACIÓ I GARANTIA DEL SERVEI

La signatura del present contracte suposa la plena conformitat de l’activació del servei. A partir d’aquests moments, SOOMFIBRA estarà facultat per a instal·lar el servei.

L’acceptació, sense reserves, del present contracte, esdevé indispensable per a la prestació del servei per part de SOOMFIBRA.

El CLIENT manifesta, en aquest sentit, haver llegit, entès i acceptat aquest contracte. El present contracte i les condicions generals han estat posades a la seva disposició amb anterioritat a la contractació del servei. La seva consulta es troba pública a la pàgina web de SOOMFIBRA (www.soomfibra.cat), concretament al peu de pàgina.

La utilització del servei comporta la plena acceptació del present contracte i les condicions generals d’aquest i dels següents termes:

a) SOOMFIBRA es compromet a garantir un mínim del 10% del cabal de fibra òptica contractat. En cas d’avaria, se li notificarà al CLIENT per les vies de contacte fixades per SOOMFIBRA en el present contracte (apartat 29).

b) SOOMFIBRA es compromet a garantir un servei de telefonia complet sense interrupcions. En cas d’avaria, se li notificarà al CLIENT per les vies de contacte fixades per SOOMFIBRA en el present contracte (apartat 29).

c) El CLIENT declara conèixer i acceptar que SOOMFIBRA es reserva la dedicació del router subministrat per SOOMFIBRA per a la seva pròpia gestió de la xarxa i què SOOMFIBRA n’és l’únic administrador, i en aquests efectes, SOOMFIBRA no donarà accés al CLIENT al router, ni el CLIENT tindrà accés de qualsevol forma. En cas què, el CLIENT necessiti configurar funcions específiques (obrir ports, canvia direccionalment, etc) ho haurà de notificar a SOOMFIBRA i un tècnic durà a terme la gestió sol·licitada pel CLIENT.

d) SOOMFIBRA notificarà al CLIENT, en el moment de l’activació del servei, de l’adreça/adreces IP assignades a la connexió al CLIENT.

e) A fi de mantenir la seguretat de les comunicacions i de la xarxa, SOOMFIBRA es reserva el dret a interrompre el servei del CLIENT en cas de detectar un ús inadequat del servei. SOOMFIBRA només restablirà el servei en el moment en què el CLIENT hagi resolt els problemes d’ús. Aquesta interrupció per motius de seguretat i no atribuïble a SOOMFIBRA no ocasionarà dret a indemnització al CLIENT per la no prestació del servei.

f) El CLIENT declara que és l’únic responsable de mantenir el seu sistema informàtic lliure de virus i amenaces a les comunicacions.

g) SOOMFIBRA comunicarà sempre al client la interrupció del servei i els motius que ocasionen dita interrupció.

9. INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI

SOOMFIBRA, per tal de dur a terme la instal·lació del servei en el domicili del CLIENT, serà necessari dur a terme les següents accions:

a) La instal·lació bàsica necessària per a la prestació del servei en el domicili del CLIENT compondrà els següents elements: 1 roseta de connexió (en cas que, el CLIENT ja tingui una instal·lació realitzada, i sempre que sigui possible, s’intentarà fer servir la mateixa connexió) i 30 metres de cablejat de fibra òptica intern. El preu de la instal·lació bàsica és de XX€. D’aquest cost es fa càrrec SOOMFIBRA, llevat que el CLIENT sol·liciti la resecció del contracte durant el període de permanència, en aquest cas, el CLIENT haurà d’abonar la part proporcional del cost d’instal·lació corresponent.

b) Un cop realitzada la instal·lació, el CLIENT haurà de signar la seva conformitat. La no acceptació, per part del CLIENT, de la instal·lació bàsica a realitzar pels operaris de SOOMFIBRA donarà dret a SOOMFIBRA a resoldre el present contracte de forma immediata, procedint a facturar al CLIENT les despeses per instal·lació que s’hagin generat fins a la data de resolució del contracte.

c) SOOMFIBRA adoptarà les mesures pertinents exigides per la normativa vigent en el moment que permetin garantir el secret de contingut del senyal a través de la xarxa de SOOMFIBRA.

d) SOOMFIBRA queda exonerat de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l’obtenció del CLIENT o per tercer d’enregistraments de converses telefòniques, del seu ús o publicitat i, en general, de totes les accions no imputables a SOOMFIBRA, trencat el secret de comunicacions telefòniques.

e) SOOMFIBRA informa que presta el servei de telefonia disponible al públic amb la facilitat d’identificació de la línia d’origen i la línia connectada. El CLIENT podrà disposar de la informació d’aquest servei en el servei d’Atenció al Client.

10. INCIDÈNCIES EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE FORMA HABITUAL

En cas de produir-se alguna incidència en el servei, el CLIENT ha de procedir a la notificació de la incidència a través de qualsevol de les vies de contacte exposades en l’apartat 29 del present contracte. En cas de l’incompliment, per part de SOOMFIBRA, dels compromisos de qualitat, el CLIENT podrà requerir la compensació corresponent.
A efectes d’establir el còmput inicial del temps d’interrupció del servei, es prendrà els següents supòsits:

a) El temps d’interrupció del servei començarà en el moment de la notificació de la incidència a SOOMFIBRA a través de les vies de contacte establertes a l’apartat 29.

b) L’avaria/incidència quedarà resolta en un temps màxim de 48 h des de la seva notificació. En cas que SOOMFIBRA no pugui resoldre la incidència en el temps estipulat en el present contracte, es notificarà al CLIENT a través de trucada telefònica.

c) El CLIENT tindrà dret a una compensació econòmica proporcional al temps que ha estat sense servei. Aquesta compensació quedarà reflectida, en forma de descompte, en la propera factura.

11. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI

SOOMFIBRA podrà dur a terme la modificació de les condicions del present contracte per les següents circumstàncies:

a) Adaptació del nou contingut a les noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia, prèvia notificació escrita al CLIENT amb un termini de preavís d’un (1) mes.

b) Transcorregut el termini, si SOOMFIBRA no ha rebut cap notificació per part del CLIENT, s’entendrà que el CLIENT accepta la modificació de les condicions generals de contractació.

c) En cas que, el CLIENT expressi disconformitat amb la modificació proposada, podrà comunicar a SOOMFIBRA la seva voluntat de resoldre el contracte. Informació referent a la clàusula 20 del present contracte.

d) En cas d’incompatibilitat entre les condicions generals i les condicions específiques, prevaldran les condicions específiques del servei en concret.

e) El CLIENT, per la prestació dels serveis, atorga a SOOMFIBRA, mitjançant la subscripció del present contracte, les facultats necessàries per a la gestió i tramitació d’aquests serveis davant les entitats corresponents.

f) La versió actualitzada de les condicions generals del contracte, podrà ser consulta en qualsevol moment, als punts de venda de SOOMFIBRA o des de la pàgina web www.soomfibra.cat.

g) La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals del present contracte que es tracti com a nul·la, invàlida o ineficaç, no afectarà la validesa ni eficàcia de les altres condicions generals presents en aquest contracte.

12. MODIFICACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

La modificació de les característiques del servei ha de ser comunicada pel CLIENT a SOOMFIBRA a través dels canals de comunicació següents:
a) Trucada telefònica al telèfon gratuït d’Atenció al Client de SOOMFIBRA: 900 899 199
b) Enviament d’un e-mail manifestant el desig de modificació de les característiques del servei a info@soomfibra.cat

SOOMFIBRA, una vegada rebuda la comunicació, procedirà a efectuar la modificació del servei sol·licitada pel CLIENT. La sol·licitud de la modificació efectuada donarà lloc al començament al període de facturació amb la configuració de les noves característiques del servei.

SOOMFIBRA notificarà al CLIENT la modificació sol·licitada a través d’un document amb la informació sobre el canvi que el CLIENT haurà de signar, de manera presencial als punts de venda o de manera telemàtica a través del panell de client, i es farà efectiu dit canvi a data 1 del mes següent, sempre que el client hagi dut a terme la signatura del document esmentat.

La modificació de les característiques del servei no donarà lloc a un nou període de prova de quinze (15) dies.

Per altra banda, SOOMFIBRA es reserva el dret de modificació de les característiques del servei en els següents supòsits:

a) Modificar i/o cancel·lar aquells serveis que presta en modalitat de lloguer o manteniment.

b) SOOMFIBRA podrà modificar les característiques dels serveis pels següents motius:
– Variacions de les característiques tècniques dels equips o les xarxes
– Canvis tecnològics que afectin el servei
– Variacions de les condicions econòmiques existents en el moment de contractació del servei
– Evolució del mercat

c) Modificació amb la finalitat d’adaptar-se a la seva evolució tècnica quan existeixen raons de millora en la prestació del servei.

d) SOOMFIBRA comunicarà al CLIENT la cancel·lació i/o modificació de preus amb un termini de trenta (30) dies d’antelació respecte del dia que ha de ser efectiva aquesta cancel·lació i/o modificació.

e) Les facultats de modificació i cancel·lació de SOOMFIBRA esmentades no perjudicaran el dret de desistiment del contracte del CLIENT en l’apartat 14.

f) El CLIENT entén i accepta que, si per canvi en les lleis o regulacions a què el servei de Telecomunicacions estan sotmesos, el servei pugui ser modificat, retardat, o fins i tot suprimit, SOOMFIBRA quedarà exclosa de qualsevol responsabilitat. No obstant això, SOOMFIBRA informarà el client tan aviat com tingui coneixement d’aquestes circumstàncies i intentarà que afecti el menys possible a la prestació dels serveis.

g) El CLIENT declara saber i accepta que SOOMFIBRA, com a operador, assignarà l’adreça o adreces IP al CLIENT segons el seu criteri tècnic i que, SOOMFIBRA pot, per criteris de servei, modificar aquestes adreces en qualsevol moment, amb l’única obligació de comunicar al CLIENT, amb una (1) setmana d’antelació, el canvi de numeració de les IP assignades.

13. DRET DE COMPENSACIÓ PER LA INTERRUPCIÓ TEMPORAL DELS SERVEIS

En cas d’operacions no planificades, SOOMFIBRA indemnitzarà al CLIENT amb una quantitat que serà, com a mínim, igual al terme mitjà de l’import facturar per aquest servei durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període en el qual s’efectuï la interrupció.

14. SUSPENSIÓ TEMPORAL DE PRESTACIÓ DEL SERVEI A PETICIÓ DEL CLIENT

El CLIENT podrà sol·licitar la suspensió temporal de la prestació de serveis en les següents circumstàncies:

a) La suspensió temporal de prestació de serveis no podrà superar un màxim de sis (6) mesos. Aquest termini començarà a comptar d’ençà que SOOMFIBRA aprova la suspensió del servei.

b) El CLIENT podrà sol·licitar la suspensió temporal del servei si està gaudint del servei de segona residència. Podeu consultar les condicions específiques d’aquests serveis a qualsevol punt d’Atenció al Client de SOOMFIBRA o a la pàgina web www.soomfibra.cat

c) El servei de suspensió temporal de prestació de serveis no eximeix al CLIENT de pagar la quota mínima de manteniment fixada per aquesta clàusula. La quota de manteniment esdevindrà de 10€/mes (IVA inclòs).

15. SUSPENSIÓ TEMPORAL O DEFINITIVA DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER PART DE SOOMFIBRA

SOOMFIBRA es reserva el dret de suspendre de manera temporal o definitiva la prestació dels serveis contractats en les següents circumstàncies:

a) El retard del pagament de la quota, total o parcial, per part del CLIENT, durant un termini superior a dos (2) mesos permetrà a SOOMFIBRA a realitzar la suspensió temporal del servei i, en cas necessari, dur a terme la recessió del contracte amb el CLIENT de manera immediata.

b) En cap cas, el CLIENT queda eximit de pagar el deute que resta pendent. L’impagament total del deute permetrà a SOOMFIBRA a realitzar tràmits de manera legal per reclamar l’import total del deute basant-se en la Llei vigent en el moment de dur a terme el tràmit.

16. SERVEI DE TRUCADES INTERNACIONALS I TARIFICACIÓ ADDICIONAL

Si el CLIENT ho desitja, pot sol·licitar la desconnexió de trucades internacionals i de trucades a serveis de tarificació addicional. A aquests efectes, el CLIENT comunicarà a SOOMFIBRA el desig de desactivar els serveis esmentats per escrit, presencialment als punts de venda de SOOMFIBRA o telefònicament al 900 899 199.

SOOMFIBRA, procedirà a la desconnexió dels serveis esmentats en un termini màxim de deu (10) dies. En cas què, SOOMFIBRA no hagi desconnectat els serveis en el temps establert, es farà càrrec de les despeses ocasionades.

17. OPERACIONS DE MANTENIMENT

SOOMFIBRA podrà, durant el temps estrictament necessari, retirar el servei o establir-lo per una ruta alternativa a fi d’efectuar proves, operacions de control, ajustaments i manteniment amb la finalitat d’assegurar el bon funcionament del servei (operacions planificades), sense perjudici de l’obligació de permanència i continuïtat en el servei a la qual SOOMFIBRA es troba obligat amb caràcter general.

Les esmentades operacions planificades, sempre que sigui possible, s’efectuaran d’acord amb el CLIENT en un moment acceptable per a ambdues parts i, com a criteri general, es realitzaran preferentment i sempre que sigui possible, en les hores de menor probabilitat d’utilització del servei per part del CLIENT.

18. REPARACIONS D’AVARIAS I MANTENIMENT DEL SERVEI

En cas que, es produeixin avaries, interrupcions o un funcionament inadequat en la prestació dels serveis imputables a SOOMFBRA, o en aquelles circumstàncies que així s’hagi acordat, SOOMFIBRA es compromet a:

a) Solucionar els problemes originats en l’equip o elements de la xarxa que estiguin sota responsabilitat de SOOMFIBRA.

b) SOOMFIBRA es responsabilitzarà de la reparació de les avaries que es produeixen en les seves instal·lacions fins al punt d’accés a la xarxa, quedant exclosa l’antena del CLIENT.

c) El CLIENT és l’únic responsable de notificar a SOOMFIBRA l’avaria ocasionada pels mitjans de comunicacions indicats en l’apartat 24.

d) Els costos derivats de la reparació de l’avaria, que afectin fins al punt d’accés a la xarxa de SOOMFIBRA, fins al domicili del CLIENT, seran sufragats per SOOMFIBRA. En cas que, l’avaria estigui a l’interior de l’immoble del CLIENT, el CLIENT serà l’únic responsable del pagament dels costos derivats de la reparació de l’avaria.

e) SOOMFIBRA no es responsabilitza del manteniment, gestió, configuració i connexió de qualsevol equipament no inclòs en la prestació dels serveis i que siguin propietats del CLIENT.

19. FORÇA MAJOR

SOOMFIBRA, en cap cas serà responsable de l’impossibilitat de prestar el servei, si les causes es deuen a interrupcions prolongades del subministrament (elèctric, línies de telecomunicacions, etc), o a conflictes socials, incendis, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, a qualsevol supòsit de força major. Tampoc serà responsabilitat de SOOMFIBRA en cas que la impossibilitat de proporcionar servei es degui al propi CLIENT o a tota persona autoritzada per ell.

20. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

El present contracte es resoldrà per les causes generals admeses per Dret i, en particular, per les exposades seguidament:

a) Per part del CLIENT: el CLIENT podrà sol·licitar l’extinció del present contracte acreditant la seva identificació com a titular del servei, sempre i quan aquest hagi complet el temps establert de permanència. No s’admetran sol·licitud de baixa del servei si la persona que la sol·licita no es el titular del servei. Per realitzar la sol·licitud de la baixa del servei, cal que ens ho indiqui a través de qualsevol de les vies de contracte exposades en la clàusula 29. SOOMFIBRA tramitarà, en un màxim de dos (2) dies, la baixa dels serveis a petició del client.

b) La baixa del servei no es farà efectiva fins que, el CLIENT no hagi signat el document de baixa i hagi retornar els aparells. En cas què, el CLIENT no retorni els aparells es carregarà l’import corresponent del cost dels aparells 96,80€ IVA inclòs en l’última factura.

c) En cas de comprovar-se que les dades identificadores facilitades pel CLIENT són falses, incorrectes o incompletes. En aquest cas, en l’aplicació de les obligacions imposades a SOOMFIBRA com a operador de telecomunicacions d’acord amb la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de telecomunicacions, SOOMFIBRA es reserva la facultat de cancel·lar el contracte o bloquejar o suspendre el servei en qualsevol moment.

d) SOOMFIBRA, es guarda el dret a dur a terme l‘extinció del contracte per l’incompliment de les presents condicions generals, per qualsevol de les dues parts, especialment en la falta o demora en el pagament del servei per part del CLIENT.

e) En cas que, el CLIENT, rescindeixi unilateralment del present contracte dins del termini de permanència, és a dir, durant els primer tres (3) mesos i per causes diferents a l’incompliment per part de SOOMFIBRA, el CLIENT estarà obligat a fer efectiva la quantitat subvencionada en l’alta del servei, valorada en 193,60 IVA inclòs.

f) Utilització, de forma negligent, del servei per part del CLIENT que pugues suposar una amenaça per la integritat de la xarxa de SOOMFIBRA, o bé, al respecte i intimitat de tercers.

g) En cas què, SOOMFIBRA, per circumstàncies tècniques no pugui dur a terme el subministrament del servei, el CLIENT tindrà dret a demanar l’extinció del contracte sense cap penalització.

h) En cas que, s’hagi de dur a terme la baixa del servei del titular del servei i aquesta fos difunta, en cap cas, SOOMFIBRA, podrà reclamar als heures el deute del titular del servei ni cap indemnització. Per tal de procedir amb la baixa del servei per aquest supòsit es necessari la documentació següent: DNI de la persona difunta, DNI de la persona que realitzarà la gestió, Certificat de defunció (en cas de no disposar del Certificat de Defunció, serà necessària l’acte de defunció).

21. LÍMITS A LA RESPONSABILITAT DE SOOMFIBRA

SOOMFIBRA serà responsable, única i exclusivament, dels supòsits mencionats a continuació:

a) Danys i perjudicis causats al CLIENT a conseqüència de les actuacions portades a terme de forma directa per a la prestació del servei.

b) SOOMFIBRA es responsabilitza de la fallida, interrupcions o mal funcionament del servei quan els mateixos siguin imputables directament a SOOMFIBRA. No obstant això, SOOMFIBRA no es responsabilitzarà de les fallides, interrupcions o mal funcionament del servei quan siguin deguts a una actuació dolosa, cas fortuït o força major del CLIENT. A aquests efectes es considera actuació dolosa, la connexió o manipulació d’equips que pugui realitzar el CLIENT sense supervisió ni autorització del servei tècnic de SOOMFIBRA; el funcionament defectuós del servei derivat de la falta d’homologació dels equips propietat del CLIENT o de l’incompliment de les especificacions tècniques i els actes o omissions imputables al CLIENT i personal al seu càrrec que impedeixi, limiti o restringeixi la prestació del servei. Es considera cas fortuït o de força major, tal com es defineix a les lleis espanyoles i a la jurisprudència, qualsevol esdeveniment forçós extern a SOOMFIBRA i al mateix CLIENT més enllà del seu control, que li impedeixi o retardi l’incompliment de les obligacions derivades del present contracte.

c) En cas que, una circumstància contemplada en aquest contracte, impedís al CLIENT o a SOOMFIBRA al compliment d’alguna o totes les obligacions establertes en el present contracte, la part coneixedora de tal circumstància la comunicarà a l’altra part amb la major brevetat, així com les obligacions que es veiessin afectades o que fos impossible de complir. L’obligació de compliment quedarà eximida, de manera total o parcial, per la part que es vegi afectada per la força major o cas fortuït. Ambdues parts realitzaran totes les gestions oportunes per minimitzar o eliminar l’impediment o les condicions que hagués causat el cas fortuït o de força major.

22. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

El CLIENT haurà de dirigir a SOOMFIBRA les reclamacions i/o avisos que puguin plantejar-se en relació amb qualsevol aspecte de la prestació del servei i de la seva facturació, utilitzant els canals de comunicació que SOOMFIBRA tingui habilitats a aquests afectes.

En cas que, la reclamació per part del CLIENT no fos atesa en un termini màxim d’un (1) mes, el CLIENT tindrà dret a presentar-la davant la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat de Catalunya en els termes establerts en la normativa reguladora d’aquesta.

23. REEMBORSAMENT

SOOMFIBRA es compromet a abonar en factura o, en defecte d’això, en la forma que les parts mútuament acordin, aquells imports que el CLIENT tingui dret per reintegrament de conformitat amb l’establert en les condicions generals del servei.

 

24. SECRET DE LES COMUNICACIONS I CONFIDENCIALITAT I GESTOR AUTORITZAT

SOOMFIBRA es compromet a adoptar les mesures tècniques que tingui al seu abast que permetin garantir el secret del contingut del senyal a través de la xarxa de SOOMFIBRA. No obstant això, SOOMFIBRA queda exonerat de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l’obtenció pel CLIENT o per tercers d’enregistrament de senyals, sigui el que sigui la seva índole, del seu ús o publicitat i de quantes accions o omissions no imputables a SOOMFIBRA que vulnerin el secret de les telecomunicacions.

El CLIENT i SOOMFIBRA es comprometen a mantenir la confidencialitat de tota la informació que rebin de l’altra part, dintre del context del present contracte. Tindrà caràcter d’informació confidencial qualsevol informació que qualsevol de les parts designi a l’altre com a tal.

L’obligació de confidencialitat que assumeixen ambdues parts no serà aplicable en els següents casos:

a) En què la informació sigui de domini públic.
b) En què la informació hagi esdevingut de domini públic durant la vigència del contracte
c) En què la informació es trobi ja en possessió d’aquestes.
d) En què la informació s’hagi obtingut de tercers no subjectes a l’obligació de la confidencialitat.
e) En què la informació hagi estat requerida per la llei o intervenint mandat judicial o l’organisme estatal.

SOOMFIRBA només realitzarà canvis o revelarà informació de les característiques de la connexió a sol·licitud per part del CLIENT en cas que sigui formalment requerit de manera escrita per la persona autoritzada com a gestor de la connexió per part del CLIENT.

 

25. PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Als afectes previstos pel Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD), i el seu Reglament  de Desenvolupament, així com la Llei 32/3002, de 23 de novembre, general de Telecomunicacions, SOOMFIBRA informa al CLIENT que les seves dades seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal creat per SOOMFIBRA  i sota la seva responsabilitat, per ser aquestes necessàries per a les finalitats de manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual i de la gestió del serveis de SOOMFIBRA.

SOOMFIBRA es compromet al compliment del seu deure de guardar secret de les dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Per tal que, el CLIENT pugui conèixer, de manera detallada, quin serà el nivell de tractament de les seves dades, així com els drets que l’assisteixen en relació amb aquest tractament, SOOMFIBRA posa a la disposició la seva Política de Privacitat en el següent enllaç: https://soomfibra.cat/politica-de-privacitat/

26. CESSIÓ A  TERCERS

El present contracte no podrà ser cedit o transmès pel CLIENT a tercers sense preavís i consentiment exprés i per escrit de SOOMFIBRA.

27. NOTIFICACIONS

Seran vàlides les notificacions entre ambdues parts per qualsevol mitjà telefònic, postal o informàtic, fetes al domicili del CLIENT i SOOMFIBRA, mentre no siguin notificades altres noves adreces.

28. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La formació, execució, validesa i interpretació del present contracte es regirà per la legislació d’Espanya. En tot cas, l’Usuari podrà dirigir la seva reclamació a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació i/o  a altres entitats competents per resoldre de forma extrajudicial conflictes en matèria de consum. 

Tant l’Usuari com SOOMFIBRA accepten que, excepte pel que disposa la legislació aplicable, mantindran la confidencialitat respecte a l’existència i resultats del procediment arbitral, així com el contingut del mateix, i sol·licitaran als àrbitres que mantinguin la mateixa obligació de confidencialitat.

La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altre jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.

29. DRET DE DESISTIMENT EN LA CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA

En el supòsit en què l’Usuari hagi contractat a distància, tindrà dret a desistir de la contractació efectuada en el termini de 14 dies naturals des de la data de la sol·licitud de contractació.

Per a l’exercici del dret de desistiment, l’Usuari haurà de remetre degudament emplenat, en el termini indicat, al Departament de Processos a la direcció electrònica info@soomfibra.cat  el document de Sol·licitud de Desistiment (disponible a la nostra pàgina web) o poden sol·licitar-ho a qualsevol botiga de SOOMFIBRA.

En cas que l’Usuari hagi sol·licitat expressament que comenci la prestació del servei durant el període de desistiment, l’Usuari haurà de fer front a les despeses derivades de la instal·lació dels Serveis.

En cas de desistiment, l’Usuari haurà de tornar ELS EQUIPS a les oficines de SOOMFIBRA en el termini de trenta (30) dies naturals des de la data efectiva de comunicació del desistiment. En cas que l’Usuari no retorni ELS EQUIPS en perfecte estat, haurà d’abonar a SOOMFIBRA la quantitat corresponent al 100% del valor d’ELS EQUIPS, indicat en el contracte.

En cas que l’Usuari hagi contractat el servei telefònic, un cop realitzada la portabilitat de la numeració sol·licitada, l’Usuari és informat i accepta que, a partir d’aquest moment perdrà el seu dret de desistiment, en virtut del que estableix l’article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

30. CANALS DE COMUNICACIÓ

SOOMFIBRA posa a la disposició del CLIENT els següents canals de comunicació:

  1. Telèfon de contacte gratuït: 900 899 199
  2. Telèfon mòbil per contactar via whatsapp: 621 22 29 50
  3. Correu electrònic: info@soomfibra.cat
  4. Plataforma de clients – Tiquet