Contacta'ns gratuïtament al 93 131 33 33

BASES LEGALS “DESCOMPTE 3ª QUOTA COMPLETA”

1. L’objectiu d’aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions a nous usuaris que contractin els serveis de fibra òptica de Soomfibra.

2. La promoció es portarà a terme des de les 00.00 del dia 1 de desembre del 2022 fins a les 23.59 hores del 31 de desembre del 2022. (Període Promocional). Soomfibra es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

3. Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre l’1 de desembre del 2022 i el 31 de desembre del 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

  • Que siguin majors d’edat.
  • Que no hagin estat usuaris de Soomfibra en els últims 6 mesos.
  • Que resideixin a Espanya.
  • Que hi hagi cobertura Soomfibra al domicili on contracten.
  • Que contractin el servei de fibra òptica de Soomfibra durant el citat període.

4. La present acció va dirigida a aquells usuaris i usuàries que en els últims 12 mesos van facilitar, de forma expressa, les seves dades personals, concretament: Nom i Cognoms i Domicili, amb la finalitat que si més endavant hi havia una millor oferta comercial, estarien interessats a contractar. La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:

  • Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades)
  • Missatge de Text (SMS)
  • Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp)
  • Correu electrònic
  • Flyers (fires i mercats)

5. La promoció consistirà en el descompte del 100% dels serveis contractats de telecomunicacions al tercer mes des del moment de la instal·lació. Cada usuari només es podrà beneficiar d’un descompte vingut d’aquestes promocions.

6. Un cop finalitzat el període promocional, els nous usuaris que no hagin contractat durant el període mencionat no gaudiran del descompte del 100% de la tercera quota.

7. En el cas que l’Usuari que hagi contractat qualsevol dels serveis de telecomunicacions de Soomfibra i sigui beneficiari d’aquesta promoció es doni de baixa abans d’arribar el tercer mes, des de la instal·lació, no es procedirà a realitzar cap descompte sobre cap de les quotes i queda exclòs del benefici d’aquesta promoció. També quedaran exclosos d’aquesta promoció, aquells usuaris que, tot i complir amb els requisits, tinguessin alguna factura pendent de pagar de Soomfibra.

8. Soomfibra es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació abans de la data de tancament d’aquesta, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l’anul·lació definitiva d’aquestes bases.

9. La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

10. En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, SOOMFIBRA informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a SOOMFIBRA.

El responsable del tractament de les dades és CITTEC S.L., Centre de comunicacions i tecnologies de Catalunya, S.L., amb CIF B64704091 i domicili social a Carrer Sant Antoni Abad 5, Manresa, 08242, Barcelona.

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de SOOMFIBRA. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament d’aquestes. Podrà exercir aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent-hi fotocòpia del seu DNI o passaport) a: CITTEC S.L. amb NIF B64704091 i domicili social al Carrer Sant Antoni Abad 5, Manresa, 08242, Barcelona.

11. La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.