Contacta'ns gratuïtament al 900 899 199

BASES LEGALS “FINS AL 2023 SOOM GRATIS”

EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

CITTEC, Centre de Comunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L. (en endavant, SOOM) amb NIF B64704091 i domicili social a Carrer Àngel Guimerà, 24, Manresa, 08241, Barcelona, convoca una acció promocional per als nous clients que faci més de 3 mesos que hagin cursat baixa i que contractin en el període indicat qualsevol dels paquets i/o serveis que inclouen connexió a Internet per fibra òptica.

 

  1. DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ

La promoció estarà vigent des de les 00:00 hores del dia 17 d’octubre del 2022 fins a les 00:00 hores del dia 30 de novembre de 2022. Soom es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

 

  1. 3. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Durant la present promoció, per als nous clients que es donin d’alta amb SOOM, així com aquells clients antics que faci més de 3 mesos que hagin cursat baixa i que contractin en el període indicat qualsevol dels paquets i/o serveis que inclouen connexió a Internet per fibra òptica, obtindran un descompte del 100% de les quotes restants corresponents a l’any 2022. Queden exclosos els consums de telefonia i les línies mòbil addicionals. Els clients que s’acullin a aquesta promoció estaran sotmesos a permanència fins el 31 de desembre de 2023.

En cas de que els clients que s’hagin acollit a aquesta promoció es donin de baixa abans del 31 de desembre de 2023, se’ls facturarà l’import de 3 quotes de la tarifa que tinguessin contractada corresponent a les 3 quotes descomptades durant el 2022, així com els costos de la gestió i instal·lació de l’alta del servei generats i que tenen un cost de 150€.

 

  1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el dia 15 d’ octubre del 2022 fins el dia 30 de novembre de 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits: (i) Que siguin majors d’edat. (ii) Que siguin altes noves amb SOOM o antics clients que faci més de 3 mesos que s’han donat de baixa  (iii) Que contractin en el període indicat qualsevol dels paquets i/o serveis que inclouen connexió a Internet per fibra òptica.

 

  1. LIMITACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.

No podran participar en la promoció les persones següents: (i) Els treballadors per compte d’altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L (ii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi objecte d’aquesta promoció no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, i no podrà ser bescanviat per qualsevol altre producte, servei, ni per diners. 

Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi objecte d’aquesta promoció pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L a les presents Bases Legals.

 

  1. COMUNICACIÓ

La present acció promocional es comunicarà a través dels canals: Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades) Missatge de Text (SMS) Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp) Correu electrònic, Flyers (fires i mercats).

 

  1. MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ

SOOM es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació o suspensió abans de la data de tancament d’aquesta, o possible ampliació, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l’anul·lació definitiva d’aquestes bases.

 

  1. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els Participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Centre integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L i que afecti el normal desenvolupament del promoció, ens reservem el dret a cancel·lar , modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.

 

  1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

 

  1. PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, SOOM informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a SOOM.

El responsable del tractament de les dades és Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L, amb CIF B64704091 i domicili social a Carrer Àngel Guimerà, 24, Manresa, 08241, Barcelona .

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de SOOM. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L, amb CIF B64704091 i domicili social a Carrer Àngel Guimerà, 24, Manresa, 08241, Barcelona, o al correu electrònic dpd@goufone.com.

 

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.