Contacta'ns gratuïtament al 93 131 33 33

BASES LEGALS “DADES IL·LIMITADES”

CITTEC, Centre de Comunicacions i tecnologies de Catalunya, S.L. (en endavant, Soomfibra) amb NIF B64704091 i domicili social a Carrer Antoni Abat 5, Manresa, 08242, Barcelona, convoca una acció promocional consistent en la promoció d’una tarifa de mòbil de gigues il·limitades.

PRIMERA.- L’objectiu d’aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions i mòbil a clients de Soomfibra que contractin qualsevol dels paquets de serveis Soom previstos a la promoció:

  • Soom 1000: Connexió a Internet per fibra òptica 1000 Mbps amb trucades il·limitades de telefonia fixa i una línia mòbil amb 20 GB de dades i trucades il·limitades (Preu: 49€ IVA inclòs)
  • Soom 300: Connexió a Internet per fibra òptica 300 Mbps amb trucades il·limitades de telefonia fixa (de fix a fix) i una línia mòbil amb 20 GB de dades i trucades il·limitades (Preu: 49€ IVA inclòs)

SEGONA.- La promoció es durà a terme des de les 00.00 hores del dia 1 de juliol del 2022 fins a les 20:00 hores del dia 31 d’agost del 2022. (Període Promocional). Soomfibra es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

TERCERA.- Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el dia 1 de juliol de 2022 i fins al dia 31 d’agost del 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

  • Que siguin majors d’edat.
  • Que siguin clients de Soomfibra o que contractin qualsevol dels paquets previstos a la promoció en el període citat.

QUARTA.- La present acció va dirigida a clients i a clientes de Soomfibra.

La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:

  • Telefònic (es trucarà a aquells possibles clients que ens hagin cedit les seves dades)
  • Missatge de Text (SMS)
  • Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp)
  • Correu electrònic
  • Flyers (fires i mercats)

CINQUENA.- La promoció consistirà en la promoció d’una tarifa de mòbil de gigues il·limitades.

SISENA.- Informem al client que les gigues il·limitades en tot cas comprenen les 20 GB mensuals contractades, més 130 GB addicionals durant el període de juliol, agost i setembre de 2022. En cas que el client consumeixi la totalitat d’aquestes gigues, podrà trucar a Soomfibra perquè s’activin novament 130 GB més addicionals, de forma totalment gratuïta.

El client s’abstindrà d’utilitzar de forma il·lícita o abusiva el servei de dades de Soomfibra, inclosa la utilització de les dades per sistemes de telecomunicacions o amb finalitats comercials. Amb caràcter informatiu, però no limitatiu es considerà un ús no raonable o irregular quan el client excedeixi els 300GB durant el període promocional.

SETENA.- Soomfibra es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació o suspensió abans de la data de tancament de la mateixa, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l’anul·lació definitiva d’aquestes bases.

VUITENA.- La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

NOVENA.- En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Soomfibra informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a Soomfibra.

El responsable del tractament de les dades és Centre Integral de Telecomunicacions de Catalunya , S.L. amb NIF B67704091 i domicili social a Carrer Antoni Abat, 5, baixos, 08242 Manresa, Barcelona.

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de Soomfibra. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament d’aquestes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: Centre Integral de Telecomunicacions de Catalunya , S.L. amb NIF B67704091 i domicili social a Carrer Antoni Abat, 5, baixos, 08242 Manresa, Barcelona.

DESENA.- La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.