Contacta'ns gratuïtament al 93 131 33 33

BASES LEGALS “PROMOCIÓ 50 GB/MES DE REGAL”

1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

CITTEC, Centre de Comunicacions i tecnologies de Catalunya, S.L. (en endavant, Soomfibra) amb NIF B64704091 i domicili social a Carrer Antoni Abat 5, Manresa, 08242, Barcelona, convoca una acció promocional per als nous clients, així com per a les portabilitats que és donin d’alta en les tarifes de mòbil de 30GB, 50GB i 90GB consistent en obtenir gratuïtament 50GB addicionals de franc al mes, fins al 31  de desembre de 2022.

2. DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ
La promoció estarà vigent des de les 12:00 hores del dia 28 de setembre del 2022 fins a les 00:00 hores del 31 de desembre de 2022. Soomfibra es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

3. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Durant la present promoció, per als nous clients, així com per a les portabilitats que és donin d’alta en les tarifes de mòbil de 30GB, 50GB i 90GB, aquestes vindran acompanyades de 50GB addicionals de franc al mes, fins al 31 de desembre de 2022.

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el dia 28 de setembre del 2022 fins el dia 31 de desembre de 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits: (i) Que siguin majors d’edat. (ii) Que siguin clients de Soomfibra i (iii) noves altes o portabilitats que contractin les tarifes mòbils de 30GB, 50GB i 90GB.

5. LIMITACIONS
Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció. El premi objecte d’aquesta promoció no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, i no podrà ser bescanviat per qualsevol altre producte, servei, ni per diners. Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi objecte d’aquesta promoció pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L a les presents Bases Legals.

6. COMUNICACIÓ
La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:

– Telefònic (es trucarà a aquells possibles clients que ens hagin cedit les seves dades)

– Missatge de Text (SMS)

– Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp)

– Correu electrònic

– Flyers (fires i mercats).

7. MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ
Soomfibra es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació o suspensió abans de la data de tancament d’aquesta, o possible ampliació, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l’anul·lació definitiva d’aquestes bases.

8. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els Participants, guanyador o tercers. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L i que afecti el normal desenvolupament del promoció, ens reservem el dret a
cancel·lar , modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

10. PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Soomfibra informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a Soomfibra. El responsable del tractament de les dades és GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona. Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de Soomfibra. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Podrà exercitar aquests drets
enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, o al correu electrònic dpd@goufone.com.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.